معرفی بیشتر تر از بیشتر پپر

 

پرسش : چرا زندگی میکنم ؟

چون بودن یا نبودنم و زایده شدنم در این کره خاکی … در اراده شخص من نبوده

اعتقاد دارم بندگان خدا اگر از تولد تا 25 سالگی اراده شخصی شان
در تصمیم مادر یا پدرشان یا غمخوار یکشون باشد بهتر است

اما خود کشی در اراده شخص من است اما حرفش را نزن چرا ؟
چون زندگی به این قشنگی آسمون به این یه رنگی …

(2)

من فردی را ( بخوانید افراد را ) نه سپید سپید می بینم نه سیاه سیاه
من آن فرد را خاکستری می بینم

از خط کشی افراد بیزارم … اگر اندیشه ، گفتار و کردار فردی
با اندیشه ، گفتار و کردار من یکی نباشد که محال است یکی باشد

اگر فاصله من با آن فرد موجب خوشایند من بشود از آن فرد فاصله می گیرم
و سعی می کنم ، این فاصله ، معنی خشم و نفرت از آن فرد را پیدا نکند
و این معنی را پیدا کند ، دوری من و او بخاطر آرامش جسم و روح هر دو ما

(3)

غرور ، خود خواهی و خود بینی ، کینه توزی ، نفرت ، خیانت ، نیرنگ ، دروغ
از عدد ده ، پنج تا دارم پنج تا ندارم
سعی می کنم (بخوانید من آدمم) اون پنج تا را هم نداشته باشم … سعی می کنم